بسمه تعالی

 

بدیهی است امروزه جامعه جهانی با تهدیدها و چالش های متعددی از جمله بیماری های واگیر و غیر واگیر، بیماری های نو پدید و باز پدید، آلودگی های آب و هوا، شیوه نادرست زندگی، حقوق و مرگ و میر کودکان بویژه کودکان زیر 5 سال، توانمندی و سلامت مادران، بی عدالتی در حوزه سلامت و شاخص های مربوطه همچنین سوانح، جنگ و منازعات، مواجه است بطوریکه پیامد این معضلات نه تنها سلامت انسان و محیط بلکه بدنه اجتماعی و اقتصادی جوامع را هدف قرار داده است. علیرغم پیشرفت های جهانی در کاهش مشکلات موجود در حوزه بهداشت محیط و سلامت کماکان همکاری و هماهنگی های چند جانبه ملی و فراملی و مشارکت عمومی با هدف تحقق بخشیدن به آرمان های توسعه پایدار که راهبردی برای زندگی پایدار می باشد، موضوعی کلیدی است.

در "اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد، به نقش و رسالت بهداشت محیط منطبق بر اهداف توسعه پایدار آنهم براساس اولویت های حوزه بهداشت محیط و سلامت به ویژه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. در این همایش برخی از متخصصان برجسته بین المللی در کنار تعداد زیادی از متخصصان فن و صاحب نظران برجسته علمی و اجرائی در حوزه بهداشت محیط و سلامت کشور به مدت 3 روز در خصوص فرصت ها، تهدید ها و چگونگی تحقق و اجرائی شدن سیاست های کشوری در این حوزه بحث و تبادل نظر خواهند نمود.

از کلیه اساتید، متخصصان، مدیران اجرائی، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه سلامت و بهداشت محیط کشور که در این همایش مشارکت داشتند سپاسگزارم و امیدوارم همه با هم بتوانیم محیط زیست سالم و با نشاطی را برای خود و نسل های بعدی فراهم کنیم.

 

      دکتر علی جعفریان

     رئیس دانشگاه و رئیس همایش