معرفی همایش
"اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" در تاریخ 1-3 آبان ماه 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد و این فرصت مغتنمی است که صاحب نظران، سیاستگزاران و مدیران اجرائی به ویژه متخصصان علوم بهداشت محیط داخل و خارج کشور جهت تبادل تجربیات و آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی، بررسی چالش ها و فرصت ها و نیز سیاستگزاری گرد هم آیند. لذا این همایش که در ادامه برگزاری سایر همایش های بهداشت محیط در سال های قبل در دانشگاه علوم پزشکی کشور طراحی گردیده است، به ویژه از منظر بین المللی با هدف ساختار سازی و نظام مند نمودن دیپلماسی بهداشت محیط، آن هم با بهره گیری موثر از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و خارجی از طریق گفتمان و ارائه فن آوری و راهکارهای عملی به منظور بهبود و ارتقاء وضعیت بهداشت محیط به عرصه خواهد آمد.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان، متخصصان، نخبگان و سایر پژوهشگران و مدیران اجرائی کشور که دارای دغدغه ارتقاء سلامت و بهداشت محیط هستند دعوت می شود تا جهت دست یافتن و تحقق اهداف فوق در این همایش بزرگ شرکت نمایند.


به امید دیدار شما عزیزان

دکتر محمدهادی دهقانی
دبیر علمی همایش

دکتر محمدهادی دهقانی
دبیر علمی همایش