توجه:

1. نویسندگان محترم ابتدا چکیده مقاله را ارسال نموده، در صورت پذیرش عنوان مقاله، جهت ثبت و ارسال مقاله کامل با شما مکاتبه خواهد گردید.

2 . درارسال چکیده مقاله می بایست آدرس کامل دانشگاه یا موسسه مربوطه و پست الکترونیک کلیه همکاران ذکرگردد. درغیراینصورت مقاله دردستور فرآیند اولیه داوری قرار نخواهدگرفت.

3. دبیرخانه همایش فقط با نویسنده مسئول مقاله (یک نفر) مکاتبات لازم را انجام خواهدداد.

4 . بعد از ارسال مقاله امکان تغییر اسامی یا  تغییر ترتیب اسامی نویسندگان وجودندارد.

5. لطفا راهنمای نگارش چکیده فارسیو انگلیسیرا دانلود و طبق فرمت خواسته شده ثبت نمایید.

6 . چنانچه چکیده مقاله براساس فرمت مربوطه تهیه نشده باشد ازفرآیند داوری خارج خواهدشد.

 

برای ارسال چکیده مقاله از گزینه زیر استفاده نمایید

 برای ارسال فایل کامل مقاله از گزینه زیر استفاده نمایید