برای ارسال مقالات رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

 

نويسندگان محترم جهت ارسال مقاله به "اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" ابتدا می بایست در وب سايت همايش ثبت نام نموده و پس از تکميل فرم ثبت نام متعاقباًبه زبانه ارسال مقاله جهت ارسال خلاصه مقاله اقدام نمایند.

لطفاً کد پیگیری خود را تا پایان همایش حفظ نمایید.

 

 نحوه آماده سازی چکيده مقاله:

 

خلاصه مقالات با فرمت DOC نرم افزار Microsoft Word نسخه 2007 یا 2010 تهیه گردد.

- خلاصه مقالات باید براساس فرمت پیشنهاد شده تهیه گردد(توضیحات بیشتر در قسمت ارسال مقاله).

مقالاتی که درقالب فرمت مربوطه تهیه نشده باشند، از فرآیند داوری حذف خواهند گردید.

 

تذکر مهم : 

نويسندگان محترم لطفاً جهت ذخيره فايل چکيده مقاله خود بصورت زير عمل کنند:

اولين حروف فايل بايستی شامل محور همايش باشد. بعد از عدد مورد نظر (عدد مربوطه به هر محور) خط فاصله و نام خانوادگی نويسنده اول و حرف اول اسم کوچک نويسنده درج گردد. محورهای همايش بصورت زير شماره گذاری شده اند:

 

1. بهداشت محیط و اهداف توسعه پایدار
2. کیفیت هوا و سلامت
3. کیفیت آب و سلامت
4. فناوری های کنترل آلودگی محیط
5. بازیافت و استفاده مجدد از آب
6. مدیریت پسماند
7. قوانین و سیاست های بهداشت محیط
8. بهداشت و ایمنی مواد غذایی
9. اپیدمیولوژی محیط و ارزیابی خطر
10. تغییر اقلیم و سلامت
11. پیوست سلامت
12. بهداشت محیط مراکز ارائه خدمات بهداشتی- درمانی
13. اکولوژی انسانی و سلامت
14. آلودگی و پالایش خاک
15. بهداشت محیط در بلایا
16. راهبردهای کنترل دخانیات
17. پرتوهای محیطی، پایش و اثرات بهداشتی
18. آلودگی صوتی
19. اخلاق و حقوق محیط زیست
20. اقتصاد و بهداشت محیط

 

 

توجه:

1 . نظر به اینکه مقالات منتخب برتر در  مجلات (با رعایت ضوابط هر مجله)

 

Journal of Environmental Health Science & Engineering

- Iranian Journal of Health and Environment

-Journal of Air pollution and Health

- Environmental Health Engineering and Management Journal

- Journal of Food Safety & hygiene

Journal of Research in Environmental Health

 

  به  چاپ  خواهند  رسید  لذا  به  نویسندگان  محترم  یادآوری  می گردد  از  ارسال  مقالاتی  که  در  سایر  همایش ها  و مجلات  داخلی  یا  خارجی  پذیرش  گرفته  یا  چاپ شده اند جداً خودداری نمایند. دبیرخانه بنا به رعایت ملاحظات اخلاقی از چاپ این مقالات در مجلات مذکور معذور است. مقالاتی که از طرف کمیته علمی همایش پذیرفته شوند جهت داوری به مجلات مذکور ارسال و در صورت تایید چاپ مقاله متعاقباًبا نویسندگان محترم جهت نحوه نگارش مقالات مطابق با مجلات مکاتبه خواهد شد.

 

2 . انواع مقالات قابل پذیرش برای همایش عبارتند از: پژوهشی، سیستماتیک، مروری